Po zakończeniu szkoły średniej młodzież stoi przed wyborem swoje drogi życiowej. Czy pójść na studia wyższe i zdobyć wykształcenie wyższe – tytuł licencjata czy tytuł magistra? Czy skupić się na rozwoju kariery zawodowej i udać się do szkoły policealnej, aby zdobyć w krótkim czasie pewny zawód? Jest to decyzja indywidualna i zależy od indywidualnych predyspozycji intelektualnych oraz od sytuacji w której się znajduje konkretna osoba.
Jeżeli podejmujemy decyzji o rozpoczęciu edukacji na uczelni wyższej, to mamy do wyboru – uczelnie państwowe oraz prywatne. Jednak podjęcie decyzji o wyborze uczelni powinna być poprzedzona decyzją o wyborze kierunku na którym chcemy się kształcić. Będzie to zależało od indywidualnych zapotrzebowań oraz zdolności. Niektóre osoby są humanistami, niektóre, zaś, typowymi “ścisłymi umysłami”.
Po podjęciu ważnej decyzji o wyborze kierunku i uczelni, przystępujemy do kolejnego kroku, mianowicie, przygotowaniu kompletu dokumentów do złożenia do wybranej Komisji Rekrutacyjnej. Pierwsze z czym się zetkniemy będzie podanie o przyjęcie na studia. Dokument ten zazwyczaj jest adresowany albo do Rektora danej uczelni albo do władz dziekańskich danego wydziału. Zależy to od wybranej przez nas uczelni wyższej. Podanie o przyjęcie na studia zazwyczaj zawiera informację na temat wybranego kierunku studiów, trybu studiów – dzienny lub zaoczny oraz stopnia studiów – studia pierwszego stopnia (licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) lub studia magisterskie jednolite. Niekiedy podania o przyjęcia na studia zawierają uzasadnienia wyboru tego, a nie innego kierunku studiów. Aczkolwiek nie jest to reguła i przed wypełnieniem takiego podania należy zasięgnąć informacji na uczelni na którą aplikujemy. Bardzo często informacji takich udzieli Dział Nauczania danej szkoły wyższej. Niekiedy informację taką uzyskamy od Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej na wydziale na którym zamierzamy studiować. Podanie o przyjęcie na studia oprócz wyżej wymienionej informacji powinno zawierać także dane personalne kandydata, takie jak, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zameldowania, a także adres zamieszkania lub korespondencyjny, o ile jest inny niż adres zameldowania. Niektóre uczelnie wyższe mają opracowane wzory podań o przyjęcie na studia, które są obowiązkowe i należy je wypełnić zgodnie z wytycznymi, które znajdziemy zawsze w Dziale Nauczania danej uczelni lub w Komisji Rekrutacyjnej danej uczelni. Z kolei inne szkoły wyższe nie stosują obowiązkowego wzoru tego dokumentu i może on zostać stworzony dowolnie przez kandydata. Pamiętać należy jedynie o obowiązkowej informacji która powinna znaleźć się w treści podania o przyjęcie na studia. Bez względu czy będziemy wypełniać obowiązujący druk podania czy napiszemy go sami, podanie powinno być bezwględnie podpisane odręcznie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia, składającego podanie. Jeżeli podanie będzie składane w imieniu kandydata przez jego rodzinę lub znajomych, to jednak kandydat podpisuje ten dokument.
W ostatnich latach uczelnie wyższe prowadzą elektroniczną rejestrację kandydatów na studia. Wówczas podanie na studia zostanie przez kandydata wypełnione w interaktywnej formie podczas rejestracji i po jej zakończeniu powinno zostać wydrukowane, podpisane i dostarczone do właściwej Komisji Rekrutacyjnej.
Podanie o przyjęcie na studia składa się wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Listę wymaganych dokumentów ogłasza dana uczelnia wyższa w momencie ogłoszenia rekrutacji. Zazwyczaj załącza się dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (liceum) oraz zdanie matury (egzaminu dojrzałości). Wymagane jest także jedno zdjęcie (takie jak na dowód osobisty) oraz dowód zapłaty opłaty rekrutacyjnej. Jeżeli kandydat jest finalistą konkursów i olimpiad ogólnopolskich, dołącza także dyplom, poświadczający ten fakt. Za takie osiągnięcia przyznawane się dodatkowe punkty przy rekrutacji.
Podanie o przyjęcie na studia wypełnia się również przy aplikowaniu na studia podyplomowe. Wówczas każda szkoła wyższa, prowadząca studia, opracowuje wzór takiego podania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here