Urlop wychowawczy udzielany jest rodzicom do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia w wymiarze łącznym trzydziestu sześciu miesięcy, czyli trzech lat na oboje rodziców. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą urlop wychowawczy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym ich dziecko ukończy osiemnasty rok życia. Co najmniej jeden miesiąc z całego urlopu wychowawczego musi być wykorzystany przez drugiego z rodziców pod warunkiem oczywiście, że żyje i ma on pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Z urlopu wychowawczego mogą również korzystać jednocześnie oboje rodzice, jeśli oboje są pracownikami, przy czym należy pamiętać, że w takim wypadku okres trzydziestu sześciu miesięcy jest dzielony między dwie osoby i w żadnym wypadku nie ulega wydłużeniu, natomiast może być on dzielony na nienastępujące po sobie części. Urlop wychowawczy w częściach może być podzielony maksymalnie na pięć części.
Główną przesłanką do uzyskania urlopu wychowawczego jest posiadanie stażu pracy w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy bez względu na występujące przerwy między tymi miesiącami i bez względu na ilość pracodawców. Ponadto do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego zależy otrzymanie prawa do urlopu wychowawczego, wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

URLOP WYCHOWAWCZY A EMERYTURA

Choć urlop wychowawczy jest bezpłatny, to w obecnie obowiązującym prawie urlop wychowawczy liczy się jako okres składkowy do sześciu lat przebywania na takim urlopie, co przekłada się na wyższe emerytury mimo nie podejmowania czynności zarobkowych – pracy, w tym czasie. W okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu, a osoba nieubezpieczona przebywająca na urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, czyli mimo tego, że w okresie przebywania na urlopie wychowawczym nie była nigdzie zatrudniona, to i tak moment przebywania na urlopie wychowawczym będzie wliczony do jej okresu składkowego w momencie naliczania emerytury, czyli tak, jakby pracowała, o czym mówi Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
Mało tego, nie dotyczy to tylko osób, które skorzystały lub skorzystają z urlopu wychowawczego już po wejściu w życie zmiany prawnej mówiącej o wliczeniu urlopu wychowawczego w okres składkowy danej osoby, czyli od maja dwa tysiące piętnastego roku. Dotyczy to również osób urodzonych po trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego roku, czyli w roku tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym lub później, które korzystały z urlopu wychowawczego przed pierwszym stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku, a już przebywają na emeryturze. Aby zostało to uwzględnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o ponownie naliczenie emerytury wraz ze świadectwem pracy, w którym okres urlopu wychowawczego powinien być wpisany. Jeśli osoba zainteresowana nie posiada takiego dokumentu w jego zastępstwie powinna złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych akt urodzenia dziecka i własne oświadczenie, że sprawowała nad nim opiekę. Okresy przebywania na urlopie wychowawczym, które były okresami nieskładkowymi liczonymi po siedem dziesiątych procenta, zostaną obliczone po jeden i trzy dziesiąte procenta podstawy wymiaru składki za każdy rok. Dzięki temu ponowne przeliczenie świadczenia umożliwi uzyskanie wyższej emerytury od kilku do nawet kilkunastu złotych miesięcznie.
Osobom, które już są na emeryturze i skorzystają z ponownego przeliczenia emerytury z uwzględnieniem urlopu wychowawczego, nowe świadczenie przysługuje wraz z początkiem kolejnego miesiąca.
Wliczanie się urlopu wychowawczego do czasu pracy jest ważne z punktu widzenia osoby posiadającej dzieci, która obecnie aktywnie działa na rynku pracy dlatego, że w obecnie obowiązującym, nowym systemie emerytalnym emerytura wyliczana jest tylko i wyłącznie ze składek pracownika i według wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosić ona będzie zaledwie między trzydziestoma procentami a czterdziestoma procentami uzyskiwanej obecnie pensji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here